Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osbom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-

Na podstawie art.14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze:

 

Lp. Zakres działania Realizujący działania wynikające z art. 6 ustawy Sposób realizacji Termin
1. Powołanie koordynatora ds. dostępności dyrektor muzeum Wydanie zarządzenia Wrzesień 2020 r.
2. Analiza budynku Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, analiza strony internetowej pod względem dostępności cyfrowej, analiza w zakresie dostępności informacyjno - komunikacyjnej koordynator, administrator systemów informatycznych Przeprowadzenie oględzin budynku, sprawdzenie strony internetowej pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Listopad 2020 r.
3. Opracowanie deklaracji dostępności koordynator Opracowanie i udostępnienie deklaracji dostępności na stronie Muzeum Tkactwa w zakładce BIP Grudzień 2020 r.
4. Opracowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  na lata 2020 - 2021 koordynator Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r., poz.1062) Grudzień 2020 r.
5. Przegląd deklaracji dostępności koordynator Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności podmiot publiczny dokonuje do dnia 31 marca każdego roku 1.03.2021
6. Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości  zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi problemami koordynator Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego Na bieżąco, w zależności od potrzeb
7. Uzyskanie informacji od poszczególnych pracowników w sprawie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami koordynator Uzyskanie danych zbiorczych oraz uwag odnoszących się do istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz propozycje ich usunięcia Marzec 2021 r.
8. Przyjmowanie uwag, opinii od osób ze szczególnymi potrzebami, ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów związanych z: -dostępnością architektoniczną -dostępnością cyfrową - dostępnością informacyjno - komunikacyjną koordynator Analiza przekazanych informacji pozwoli na dostosowanie muzeum do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami Realizacja przez cały okres działania koordynatora
9. Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja w zakładce BIP koordynator i administrator systemów informatycznych Przygotowanie raportu na podstawie zebranych informacji i publikacja raportu w zakładce BIP na stronie internetowej muzeum zgodnie z terminami ujętymi w art.11 ustawy z dnia 9 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1.03.2021

 Sporządził Koordynator ds. dostępności Zatwierdził Dyrektor Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze